Regulamin

Sklep internetowy, działający w niniejszej domenie jest własnością:

ATLANTEC
Sebastian Janowicz
ul.E.Plater 36
64-115 Święciechowa
NIP: PL 6971929776
Regon: 300131052

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane przez niniejszy sklep internetowy, e-mailem oraz telefonicznie. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową lub e-mail, klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
3.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez sklep www, jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia.
4.Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5.Zamówienia można składać przez całą dobę.
6.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie tylko telefonicznie, ze względu na możliwość opóźnień związanych z przetwarzaniem wiadomości e-mail.
7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, formę wysyłki wybiera kupujący.
 

Realizacja zamówienia

1.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji podany na stronie w dniach roboczych + czas dostawy
3.Czas dostawy przesyłek kurierem DHL / DPD wynosi 1 do 2 dni


Reklamacje

1.W przypadku reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 661894829. Reklamacje można tez składać drogą korespondencyjną na adres firmyOchrona danych osobowych


1.Administratorem danych osobowych (dalej: Administratorem) jest firma ATLANTEC Sebastian Janowicz ul.Plater 36,64-115 Święciechowa, NIP 6971929776

2.Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na w/w adres lub adres poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy.

3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach sklepu i strony internetowej www.atlantec.pl (dalej: Sklep), w tym obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji, obsługi wysyłki zamówienia, obsługi Biuletynu informacyjnego, obsługi zapytań technicznych i handlowych, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy.

4.Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania produktów oraz usług. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Administratora to:

5.Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji usług.

6.W związku z realizacją świadczonych usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

7.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia powierzonych danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem ze stosownym żądaniem. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach jego działalności.

10.Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do wykonania umowy i/lub usługi.

12.Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy i/lub usługi przez Administratora na rzecz strony powierzającej swoje dane osobowe, a dodatkowo przez czas ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz dla spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w szczególności podatkowych i rachunkowych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

13.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzór karty gwarancyjnej

 

KARTA GWARANCYJNA

 

 1. Gwarancji udziela się na towar …………………………………………………………………..na okres ………………………….. licząc od dnia dostarczenia towaru.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części zza granicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
 4. Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej podpisanej przez gwaranta i klienta oraz potwierdzenia zakupu reklamowanego sprzętu (faktura/paragon)
 5. Fakt i dokonanie naprawy serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej
 6. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw oraz niewłaściwej zmiany firmware'u.
 7. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w opakowaniu umożliwiającemu bezpieczny transport. Dostarczony sprzęt musi być kompletny (dokumentacja, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie przez sprzedającego wraz z zakupionym towarem) oraz posiadać niezerwane plomby gwarancyjne w ilości ………sztuk.
 8. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre z nich nie są objęte gwarancją (dotyczy np. kabli, baterii, przełączników, przycisków, pokręteł).
 9. Klient pokrywa koszty transportu towaru w obie strony (do i z serwisu)
 10. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku sprzedaży konsumenckiej na odległość, konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, wtedy to:
 • Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym jednakże konsument może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru jeśli takowa nastąpiła (na wartość towaru wpływa także jego oryginalne opakowanie)
 • Towar należy odesłać do nas na swój koszt.
 • W przypadku płatności kartą konsument zostanie obciążony kosztami tej płatności

 

==============================================================